diễn đàn
của tất cả các game thành một forum thống nhất. Theo NPH này, động thái
này nhằm mục đích kết nối hơn 74.000 thành viên, đồng thời khằng định
lại vị trí cộng đồng game mobile số một Việt Nam của MCCorp.
Trailer giới thiệu Forum MCGame: https://youtu.be/b09nfeBr11c
Diễn đàn mới của hệ thống MCGame chính thức được tích hợp tại: http://forum.mcgame.vn/index.php